Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden van Horeca Nederland van toepassing, op verzoek sturen wij u deze graag toe.

HUISDIEREN: het hotel beschikt over speciaal voor honden ingerichte hotelkamers. alleen als u bij de reservering aangeeft uw hond te willen meenemen kan het hotel nagaan of er nog zo'n kamer beschikbaar is. Indien niet voor een "hondenkamer" gereserveerd is kunnen wij, als u met een hond wenst in te checken en er is geen hondenkamer beschikbaar, u de mogelijkheid bij het hotel in te checken weigeren! U krijgt dan overigens ook géén geld terug van eventueel gedane aanbetaling!

Er is slechts één hond toegestaan per "hondenkamer" waarvoor wij u €17,50 per nacht berekenen.

Honden zijn niet toegestaan in het Cafe, Restaurant en Ontbijtzaal.

PARKEREN: het hotel beschikt over een eigen middels een slagboom afgesloten parkeerterrein. Als u wenst te parkeren op het hotel parkeerterrein rekenen wij daarvoor € 7,50 per auto per dag. In de directe omgeving van het hotel zijn ook grote gemeente parkeerterreinen aanwezig, deze zijn ook tegen betaling te gebruiken. Op de dag van uitcheck mag uw auto tot uiterlijk 12.00 uur op het parkeerterrein van het hotel blijven staan, als uw auto na die tijd nog op het hotelparkeerterrein staat is het hotel gerechtigd (als er te weinig parkeerplaatsen overblijven voor aankomende gasten) uw auto te laten verwijderen van het parkeerterrein en zijn alle daarmee gepaard gaande te maken kosten voor uw eigen rekening!

IN EN UIT CHECK: inchecken kan zeker vanaf 15.00 uur. als u vroeger wenst in te checken dient u telefonisch contact met het hotel op te nemen op de dag van aankomst! Uitchecken kan tot uiterlijk 11.00 uur! Als de hotelkamer nog niet door u is verlaten na 11.00 uur en wij kunnen u nergens bereiken dan zal het hotelpersoneel uw kamer kunnen ontruimen en uw bezittingen in een afgesloten ruimte voor u in bewaring houden voor die dag, na 2 dagen zal het hotel uw bezittingen desgevraagd en tegen betaling van de verzendkosten naar uw bij ons bekende huisadres sturen.

DIEFSTAL, SCHADE EN/OF VERMISSING: Strandhotel Bos en Duin is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voor­gaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

Strandhotel Bos en Duin is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeen­komst gebruik maakt.

Strandhotel Bos en Duin is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Strandhotel Bos en Duin is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroe­rend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het hore­cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.  

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekort­koming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

HOTEL DIRECTIE:

Dhr. Jan van Lieshout: Directeur

Mw. Monique Forman: Rooms Division Manager