Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden van Horeca Nederland van toepassing, (www.khn.nl/uvh). Op verzoek kunnen wij u deze ook per mail toesturen.

CHECK IN & OUT

Inchecken kan zeker vanaf 16.00 uur. Als u vroeger wenst in te checken gelieve dan telefonisch contact met de receptie op te nemen op de dag van aankomst! Uitchecken kan tot uiterlijk 11.00 uur. Wanneer de hotelkamer dan nog niet door u is verlaten en wij kunnen u nergens bereiken dan zal de housekeeping uw kamer ontruimen en uw bezittingen in een afgesloten ruimte n bewaring houden voor die dag. Na 2 dagen zal het hotel uw bezittingen desgevraagd en tegen betaling van de verzendkosten naar het bij ons bekende huisadres sturen.

HONDEN

Het hotel beschikt over speciaal voor honden ingerichte hotelkamers. Wanneer u bij de reservering aangeeft uw hond te willen meenemen zal de receptie nagaan of dat type kamer nog beschikbaar is. Is er niet voor een “hondenkamer” gereserveerd en deze is evenmin beschikbaar dan kunt u niet bij ons inchecken. Een eventuele aanbetaling wordt niet gerestitueerd. Per kamer is er één hond toegestaan tegen een vergoeding van EUR 17,50 per dag. Honden zijn niet toegestaan in de bar, het restaurant en de ontbijtruimte.

PARKEREN

Het hotel beschikt over een eigen, van een slagboom voorzien, afgesloten parkeerterrein. Als u wenst te parkeren op het hotel parkeerterrein berekenen wij daarvoor EUR 9,50 per auto per dag. In de directe omgeving van het hotel zijn ook grote gemeentelijke parkeerterreinen aanwezig, deze zijn tegen betaling te gebruiken. Op de dag van uitcheck mag uw auto tot uiterlijk 12.00 uur op het parkeerterrein van het hotel blijven staan. Als uw auto na die tijd nog op het hotelparkeerterrein staat is het hotel gerechtigd (in geval er te weinig parkeerplaatsen overblijven voor aankomende gasten) uw auto te laten verwijderen van het parkeerterrein. De hiermee gemoeide kosten zijn voor uw eigen rekening!

DIEFSTAL, SCHADE EN / OF VERMISSING

Strandhotel Bos & Duin is niet verplicht om enig goed van de gast in ontvangst en / of in bewaring te nemen. Het voor¬gaande houdt in dat het bedrijf niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en / of bewaring te nemen. Strandhotel Bos & Duin is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het bedrijf bij de uitvoering van de overeen¬komst gebruik maakt.

Strandhotel Bos & Duin is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Strandhotel Bos & Duin is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroe¬rend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Als voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en / of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het hore¬cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt. De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en / of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekort¬koming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en / of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en / of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

HOTEL DIRECTIE:

Dhr. Jan van Lieshout: Directeur

Mw. Monique Forman: Rooms Division Manager